Skip to main content

Full text of "Klink 101"

See other formats


januari - maart 2006 prijs los nummer € 3,- 
t( DE KLINK 

kwartaaluitgave van 

GENOOTSCHAP 
"OUD ZANDVOORT" 

Bc Mypothttkshop 
- i * J-T 
^; « ■^w^ 

f 00 jnai geleden De Hypotheekshop 

Kostverl oren straat 100 

2042 PK ZANDV00RT (023) 573 59 87 
E-Mail: zandvoort488@hyphotheekshop.nI Voorwoord 

Oud Zandvoort leeft 
bij de bevolking! 

Liefhebbers van oud Zandvoort 
moeten liet afgelopen kwartaal 
genoten hebben van de diverse 

activiteiten, onder auspiciën van bet 
Genootschap Oud Zandvoort. dat 
in 2005 35 jaar bestond. 

De Klink, nummer 100 
Half oktober verscheen bet jubile- 
umnummer van "De Klink", dat 
gezien het overstelpende aantal 
reacties erg in de smaak gevallen is. 
En dat geeft ons natuurlijk ook veel 
voldoening en inspiratie voor 2006. 
Zelf werd ik door mijn vroegere 
overbuurvrouw (mevrouw Jansen- 
Merteu) gebeld met de uitroep: 
"Peter, ik was weer helemaal terug 
in de vijftiger en zestiger jaren. 
Prachtig!" Zij sloeg hiermee de 
spijker op z'n kop. omdat dat juist 
de doelstelling was van dit nummer. 
Aan dat tijdvak wil het redactieteam 
overigens meer aandacht gaan 
schenken. 

Velen hebben een extra nummer 
gekocht om naar een familielid of 
kennis in den vreemde te sturen. 
Ook in de plaatselijke bladen en op 
ZFM werd veel aandacht aan oud 
Zandvoort geschonken. 
Helaas moet ik u ook enigszins 
teleurstellen: een jubileumnummer 
is éénmalig, want het kost heel veel 
v rije tijd (plus alles er omheen), dus 
nu moet u zich weer tevreden stel- 
len met een "gewoon" nummer. 
Straatnamenboek 

Het verschijnen in november van 
het "Straatnamenboek van Zand- 
voort" was het volgende hoogte- 
punt. Een prachtig uitgevoerde, 
informatieve en aantrekkelijk 
geprijsde uitgave. Het prikkelt ook 
de nieuwsgierigheid, want bij veel 
straatnamen wil je méér weten, het 
meer in een historische context 
kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld: boe 
belangrijk was die straat in de ont- 
wikkeling van ons dorp? Hulde ,\.m 
zes jaar noeste arbeid! En zorg dat u 
er snel bij bent. want er is maar één 
druk, wa a rva n er reeds 600 ve rkocht 
zijn. (Het -ril/ dm niet herdrukt worden) 

Verjaardagskalender 

Na afloop van de gezellige genoot- 
schapsavond (met live muziek en 
diverse films) werd aan elk lid een 
verjaardagskalender, mei foto's van 
gebouwen uit de periode 1881 - 
1930, uitgereikt. 

www.oudzandvoort.nl 
Over onze site www.oudzand- 
voort.nl is veel te vertellen, maar 
beter is dat u zelf naar deze goed 
bijgehouden site gaat en u laat ver- 
rassen. Wist ii trouwens dat er steeds "DE KLINK" 

Kwartaaluitgave van 
GENOOTSCHAP 

"OUD ZANDVOORT" 

26e jaargang, nummer 101 

meer senioren on line zijn: van alle 
Europese lauden heeft Nederland 
bet hoogste percentage ouderen dal 
gebruik maakt van internet. Maar 
liefst 54 procent van de gepensio- 
neerden was in 21 104 on line! 

En dan liggen er nog meer projec- 
ten op de plank voor dit jaar! 
Dit alles werd beloond met liefst 7n 
nieuwe leden. Ook hen - net zoals 
die andere 1750 leden - ligt kennis 
en behoud van de cultuurhistorie 
van ons dorp na aan het hart! 

Nu maar hopen dat er van die grote 
interesse van de Zandvoortse bevol- 
king in het behoud van historische 
panden en dorpsgezichten een 
goede vertaalslag gemaakt wordt in 
de partijpolitieke programma's. Met 
de naderende gemeenteraadsverkie- 
zingen valt er dan wat te kiezen. 
1 )aar worden wij allen én de vol- 
gende generaties rijker van. 

Mede namens het redactieteam 

wens ik u allen "een Klinkend 
nieuw jaar!" Peter Blus j f Bij de voorplaat 

Een sfeervolle winteropname van de Zandvoortselaan, genomen rond 1900. 
Deze foto werd in de zestiger jaren ingekleurd door de heer G.N. de Heer, 
indertijd chef van de afdeling interne zaken ter gemeentesecretarie. 
Hij heeft de grondslag gelegd voor het gemeentelijke foto-archief. Na 
zijn pensionering in 1959 werkte hij aan de samenstelling van een eigen 
verzameling foto's en prenten op het gebied van Zandvoort-van-vroeger. 
Een gedeelte van zijn verzameling heeft de heer De Heer met de hand 
ingekleurd. Ook bij de foto's op de recent door het GOZ uitgegeven 
verjaardagskalender kunt u het fraaie resultaat hiervan zien. 

Peter Bluijs 

De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 
Met Zandvoorts verleden 
naar de toekomst. "Gort met Stroop" 

Het jaar I «JCiS zal de meeste 

Zandvoorters weinig zeggen, maar 
de titel 'Gort met Stroop' des te 
meer; het boek dat in dat jaar 
onder deze naam is verschenen 
fungeert nog steeds als een histo- 
risch manifest waaraan deskundi- 
gen uit het hele land hun bijdrage 
hebben geleverd en dat nog mets 
aan kracht heeft verloren. 
De Gemeentelijke Monumenten- 
commissie heeft bij haar inventari- 
satiewerkzaamheden ten behoeve 
van het samenstellen van de 
gemeentelijke lijst regelmatig 
dankbaar gebruik gemaakt wan 
deze bundel studies. 
Het verleden van Zandvoort wordt 
in een negental artikelen op een 
positieve wijze belicht en de kwa- 
liteiten van het dorp worden 
bezongen; het is alleen opmerke- 
lijk dat de schrijver van het Ten 
gdvide in dit boek daarentegen een 
pleidooi houdt voor een groot- 
schalige vernieuwing van het dorp 
en daarmee feitelijk de nog zicht- 
bare gebouwde geschiedenis wil 
uitwissen. 

Deze schrijver, burgemeester A. 
Nawijn, wil Zandvoort opstuwen 
in de vaart der volken en bepleit 
een "sanering van oude aftakelende dorpsgedeelten, weike getransfor- 
meerd zullen moeten worden tot 
prettige sfeervolle wandelwijkjes 
waar toeristen, terug van hun uren- 
in-de-natuur, een weldadige rust 
zullen ervaren bij een goede kop 
koffie of wat anders op een van de 
terrasjes ....' 

Zou deze burgemeester zijn zin 
hebben gekregen, dan zou de 
gemeentelijke monumentenlijst 
nog maar een heel klein lijstje zijn 
geworden. 

De opvatting van deze bestuurder 
illustreert duidelijk de grote tegen- 
stelling tussen de opvattingen bij de 
toenmalige politiek over het 
omgaan met het verleden en die 
van degenen die pleiten voor grote 
voorzichtigheid en zelfs het 
behoud ervan. 

De heer Nawijn stond bepaald niet 
alleen in zijn opvattingen en juist 
in deze periode is landelijk zeer 
veel verloren gegaan; de schade in 
Zandvoort is gelukkig redelijk 
beperkt gebleven, maar het gevaar 
blijft aanwezig, zo leert de actuali- 
teit. 

Beeldkwaliteitsplan 

In IW3 heeft de Monumenten- 
commissie al gepleit voor het 
opstellen van een historisch beeld- kwaliteitsplan, dat duidelijkheid 
geeft over de mate van bescher- 
mingswaardigheid van delen van de 
gemeente; daarbij is vooral Je aan- 
dacht op het oude dorp gevestigd. 
Een kleine bijsturing van het 
bestemmingsplan voor het cen- 
trum is het positieve resultaat 
geweest, maar met de essentie van 
het pleidooi is nimmer meer iets 
gedaan. Het oogmerk van de com- 
missie is geweest: het wekken van 
belangstelling van de Zaudvoortse 
gemeenschap voor de eigen 
geschiedenis, bet vele waardevols 
dat deze heeft nagelaten en nog 
steeds bijdraagt aan het specifiek 
eigen karakter van Zandvoort. 
Meer nog dan de keurige huisjes 
van Nawijn zorgt de eigenzinnige 
bebouwing, die een vissersdorp zo 
kenmerkt, voor de kleurrijkheid 
waar de toerist voor valt. Juist dit 
aspect - en de ogenschijnlijke wil- 
lekeur van het stratenplan als 
gevolg van het oorspronkelijke 
duindorpkarakter - zorgt voor een 
afwisselend en gevarieerd straat- 
beeld dat zelfs kunstenaars als Jozef 
Isr.iëls, I lendrik Hulk en vele bui- 
tenlandse schilders inspireerde. Veel 
van wat toen tot inspiratie diende, 
is ondanks de oorlogsschade nog 
steeds aanwezig. 
rrr. w. .'■■.Ir 17 e rr i ^ 25 dmnslr.il>. »ijg»val , 
BUIWWEC nocrdujd» DUIFSTRAAT w»«IIij«» Groeiend besef 

De commissie wilde het behoud 
bereiken door het aanpassen van de 
mate van bescherming aan de 
behoefte c-n noodzaak, bet benutten 
van de verschillende gemeentelijke 
mogelijkheden om dit te bereiken 
en het stimuleren van de aandacht 
voor de ruimtelijk-visuele kwaliteit 
van de gebouwde omgeving. 
In 2004 is de Welstandsnota 
Zandvoort verschenen; de belang- 
stelling van de Welstandscommissie 
voor de problematiek van onder- 
meer het oude dorp is vanouds 
groot; de mogelijkheden van deze 
commissie om vanuit haar werkter- 
rein processen ten goede te beïn- 
vloeden zijn echter zeer beperkt. 
Wel kan geconstateerd worden, dat 
de belangstelling voor het behoud 
van bet 'oude Zandvoort' groeiende 
is, hetgeen voor de Monumenten- 
commissie een stimulans is om het 
oorspronkelijke initiatief weer op te 
pakken. 

De negatieve benadering van het 
oude maakt steeds meer plaats voor 
een waardering ervan; de erkenning 
van de positieve invloed van de 
oude bebouwing op de aantrekke- 
lijkheid van Zandvoort als badplaats 
wint terrein. 
De behoefte van mensen om een huis met karakter te bewonen (en 
dan liefst ook nog met een histori- 
sche achtergrond) is groter dan die 
aan een karakterloos nieuwbouw 
produkt; dit is goed af te lezen aan 
de onstuimige prijsontwikkeling in 
de afgelopen jaren. 

Beschermde locaties 

Naast het opstellen van een lijst van 
beschermde monumenten (waar 
niet alleen bebouwing op staat maar 
ook enkele bijzondere bomen) 
heeft de commissie voorgesteld om 
ook enkele lokaties te beschermen, 
bestaande uit een aantal oude pan- 
den en hun omgeving. Het voor- 
deel is dat maar een beperkt aantal 
panden op de monumentenlijst 
behoeft te worden geplaatst en de 
overige panden beschermd worden 
naar gelang hun cultuurhistorische 
waarde, dat wil zeggen als beeldbe- 
palend pand of niet en dan als indif- 
ferent pand worden gekwalificeerd. 

In tegenstelling tot wat wel eens van 
de commissie wordt gedacht streeft 
zij niet naar een zo groot mogelijke 
lijst. Wel is zij een voorstander van 
bescherming van de panden, die 
belangrijk zijn voor de afleesbaarheid 
van de geschiedenis van het dorp of 
daarin een rol hebben gespeeld. De lokaties die belangrijk zi|n 
bewinden zijn de omgeving van het 
Gasthuisplein/Rozenobelstraat, het 
gebied tussen de Prinsesseweg en de 
Hulsmanstraat en dat tussen de NH 
kerk en de Westerstraat. Deze gebie- 
den kenmerken zich door een hoog 
percentage historische bebouwing, 
het bijzondere karakter van de 
openbare ruimte en de typisch 
Zaudvoortsc sfeer van het geheel. 
Voor de toekomst van Zandvoort 
en de aantrekkingskracht van het 
dorp op bezoekers is het bijzonder 
belangrijk om niet alleen deze 
aspecten te behouden maar — voor- 
al - om deze te versterken zonder te 
vervallen in kitsch of slechte 
namaak. 

ir W.BJ. Polman 
voorzitter Gemeentelijke 
Monumentencommissie 
M —ir 3 ui - ifi 
,1 lïjfl» ijflo-vfl' riuirtslroal 1 Jijgpwil Wï'erti ratj r L ZuiQflJ'JBT lui^yijrio Onze bemiddeling kwam voor deze panden te laat, 
maar voor Uw pand bemiddelen wij gaarne nn of in de toekomst 
CENSE n I 
vanUNGEN 

Makelaars O.G. 

Jhr. Quarles van Uff ordlaan 2 
2042 FR Zandvoort 

023 - 5715715 
info@cvI.nu I www.cvl.nu Blub Een afbeelding uit de zestiger jaren van Vishandel 
Molenaar (Blub) in de Rozenobelstraat(?). 
Een vraagteken omdat we niet zeker weten of dit zij- 
straatje van de Svvaluëstraat toen al deze naam had. Het 
straatje loopt van de Swaluëstraat naar de Haltestraat. 
Ik herinner mij nog goed dat in de aqnaria aan weers- 
kanten van de ""winkel'" levende vis zat. Vaak paling, 1 let 
gebeurde wel dat de aal in het straatje op de grond lag 
te spartelen. Aan dezelfde kant van het straatje, op de 
hoek met de Haltestraat, was de Groene Lantaarn, een 
winkel in kunstiiijverheidsartikelen. Aan de overkant was voor de oorlog schoenmaker Bronkhorst gevestigd, 
daarna de beddenzaak van Arie Kemp, 
Op de achtergrond is nog het'" Wonder van Zandvoort" 
te zien. een zaak waar van alles te koop was, van huis- 
houdelijke artikelen tot de bekende Schuco-autootjes, 
die je moest opwinden en over een lange veer kon laten 
rijden. 

Eigenaar was Jaap Molenaar. Zijn zoon Arie woonde in 
het huis ernaast. Arie K oper 
Di Klink, nummer 101, januari - maart 2006 
Het bestuur van het Genootschap "Oud Zandvoort" 
nodigt u uit tot het bijwonen van de "Genootschapsavond" op vrijdag 10 maart 2006 De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in 

gebouw "De Krocht". De zaal is open om 19.15 uur. 

Vanaf die tijd kunt u genieten van de doorlopende 

diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger. 20.00 uur: Welkomstwoord door voorzitter G.A. Cense 

20.10 uur: De geschiedenis van het circuit een presentatie door Rob Petersen» 
speaker van het circuitpark Zandvoort, en Ankie Joustra. Zij zullen 
vertellen over de bijzondere band die liet circuit met het dorp heeft. 

21.15 uur: Pauze (waarin nog loten te koop zijn) 

21.35 uur: Verloting 

21.45 uur: Zandvoort in de vorige eeuw, deel 4. 

Een film samengesteld en bewerkt door Cor Draijer uit ter beschikking 
gesteld privé-materiaal. De beelden laten het Zandvoort zien van de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn niet eerder vertoond door het GOZ. 

22.15 uur: Sluiting 
Circuit 1957 De Klink, nummer 101, iaimari - maar! 2006 II Hoort, burgers, hoort! 

thor Peier Bluij ff Reacties van lezen 

In verband met de uitgave van het 
jubileumnummer van "De Klink", 
hebt n deze rubriek in nummer 
1(1(1 moeten missen. Voor zover 
mogelijk hier uw reacties, hoewel 
ik er een aantal heb moeten inkor- 
ten vanwege de beperkte ruimte. 

Inbinden "De Klink" 

I ie r is weer mogelijk om uw 5 
jaargangen van "De Klink" regen 
een aantrekkelijke prijs vakkundig 
te laten inbinden door de firma 
Alblas. ]>e kosten hiervan zijn 
17.50, inclusief luxe band. 
De in te binden Klinken kunt u bij 
Jan en Anne Miek Kol inleveren 
vanaf 26 februari t/m 4 maart, tus- 
sen 18.00 en 2(1.30 uur. Indien u 
niet in staat bent tot aanlevering 
dan kunt u contact opnemen met 
Jan ot Anne Miek Kol om de 
Klinken te laten ophalen. 
{Telefoon: 5738287) 
Adres: Gasthuisstraat I. In Klink 
nummer 1(10 is een storende fout 
geslopen inzake het e-mailadres 
van de familie Kol: dit moet zijn 
kol (/ casema.nl 

Indien u nog nummers mist dan 
kunt u deze nabestellen voor 3,00 
per nummer (zolang de voorraad 
strekt). 
De Zandvoortse 
Muziekkapel 

De Klink nummer 90, pagina 12, 13 
en nummer 91, pagina .ï De heer Henk Berkhout uit Beesd 
heeft een aantal keren contact met 
mij opgenomen over de juiste 
namen bij de foto van de 
Zandvoortse muziekkapel. Hij 
heeft de moeite genomen om deze 
nogmaals voor onze lezers op een 
rijtje te zetten. Heiaas was het van- 
wege het bijzondere jubileumnum- 
mer niet mogelijk om dit overzicht 
eerder te plaatsen, zodat lezers die 
hun Klinken laten inbinden dan 
even moeten teruggrijpen naar een 
eerdere baud. 

I L.N. van de Bos, 2 B.Balledux, 
3 J.Ikking, 4 C. de Vries, 5 Dirk 
Berkhout, 6 A.J. Holleuberg 
7 Dirk Kopper, 8 Piet Berkhout sr. 
9 Floor Zwemmer, 10 Voerman, 
tl C. Kroon, 12 Gerrit 
Gertenbach, 13 ??, 14 Lenie 
Zwemmer, 15 Henk Berkhout, 
16 Willem Keur. 17 Cor Bos. 
18 Paul Korstenbroek, 19 Herman 
Dees. 20 Jaap Berkhout, 21 Reinier 
van 't Hoff, 22 Gerrit Weber, 
23 Jan Weber, 24 Cees Weber. 
25 Jaap de Groot, 26 Jan Berkhout, 
27 Willem Weber, 28 Henk 
Slagveld, 29 S.v.d. Bos sr., 
30 A.Balledux sr., 31 C. Beekhuis, 
32 Jaap Weber. 33 Krijn Kerknian, 
34 Corrie Koper, 35 Cor Hogenes, 
36 Jan Schaap, 37 Gerrit Weber, 
38 Jopie Weber, 39 Nee] de Vries. 
40 Mientje Weber. 41 Aa f 
Zwemmer, 42 Lies Kerkman, 
43 Arie Weber, 44 Jan Balledux, 
45 Bruynzeel, 46 Cees Schaap. 

Toneelvereniging 
"Utile Dulci" 

De Klink nummer 99, pagina 8 
Mtvrottw Keur (geboren 1917), uit 
de Kerkmanflat, belde mij in 
augustus naar aanleiding van het 
artikel met foto over de toneelver- 
eniging, Zij wilde graag dat ik 
even langs kwam, want ze had opmerkingen over het artikel van 
de K.K. Gemengde Toneelvereni- 
ging "Utile Dulci." Tijdens het 
gesprek gaf zij mij een aantal knip- 
sels, waaruit bleek dat ook zij mee- 
speelde bij de uitvoering "Er was 
een steenhouwer" (natuurlijk nog 
onder haar meisjesnaam: mejuf- 
frouw M. (Mies) Geesing), zij staat 
2e van links. Ook liet zij het lid- 
maatschapskaartje zien. In een der 
knipsels stond zelfs, dat het toneel- 
stuk "'uitstekend werd vertolkt en 
vlot gespeeld. In het bijzonder vie- 
len op de heer P. van Kleeffeu de 
dames M. Geesink en T.Vork". En 
zo kunnen we het informatieve met 
het aangename verenigen door het lid- 
maatschapskaartje hier af te beelden. ZANDVOOKTSP. 
TONEELVERENIGING 

„Ons Toneel" 

OPGERICHT 4 APRIL )936 19 


DIPLOMA 
Een groots gebeuren en 
Zand voort van slag! 

Klink nummer 100. pagina 57 
Van Bert Reurts ontving ik een aan- 
vulling op de in de film (GOZ- 
avoml van 4 november j.l.) geme- 
moreerde WK-wielerwedstrijd in 
/.ii id voort (1959). De Klink, nummer i<)t, januari - maart 2<)(tf> Hé ju, hael jai ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijs! 
Bloemenhuis 

De specialist in al Uw Bloemwerken. Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 Brtlmode 
Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen Zandvoort Optiek Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort 
Tel: 023-57 12466 GaJfc <((s>püi 


JCwekerij 
9. oan Xleell <}>0* w #of 0- Kerkplein 6 

023 5713546 

www.cafekoper.nl 

Het gezelligste terras van Zandvoort vercniguii") 
van hoveniers en 
groenvoorzieners ™ vhg Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 Q I Versteege's IJzerhandel DE TROMP WINKEL Ut tmMktnAktrt lif u tfini* 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvoort 
tel/fax 023 5719058 Verkoop van: 


Verhuur van: 


Verfwaren 


Kango Betonboor 


Ijzerwaren 


Kango Breekbeitel 


Elektra 


Div. Seri uurmachi nes 


Camping Gaz 


Nietmachines 


Gereedschap 
SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort Ben Keurts was toen vrijwilliger bij het linde Kruis, 
zat in de transportcolonne en werd ook ingeschakeld 
bij de voorbereidingen van dit evenement. "Een van 
de problemen was, hoe we eventuele patiënten uit 
Zandvoort naar de ziekenhuizen in Haarlem konden 
vervoeren, want de verwachting was dar alle wegen 
verstopt zouden zijn. Er onstond een ware gekte van 
de ramingen van het aantal bezoekers. Er werd de 
bezoekers zelfs aangeraden om Hessen met water mee 
te nemen!! De verwachting was ook, dat er in de dui- 
nen grote aantallen tenten zouden worden opgezet. 
Zo kwam iemand op het idee om het Rode Kruis 
latrines in de duinen te laten graven voor de duizen- 
den (?) bezoekers. 

Gelukkig vond dr. Flieringa dit een onzinnig idee en 
bleven de scheppen in de kast. Wel werd er in het 
wykgebouw in de Poststraat een eerste hulppost inge- 
richt, waar dag en nacht medische hulp aanwezig was. 
We hebben in dat hele weekend één jongedame ver- 
bonden, die zich in haar vinger gesneden had..." 

Margot en Anne Frank 

zie ook Klink m 83, pagina 1 1; mannier 85, pagina 31; 

iiiimtiu'r 87, pagina 5 

"Voor een onderzoek ben ik op zoek naar iemand die 
mij informatie kan verstrekken over het kinderte- 
huis ''vakantiehuis in Zandvoort, waar Margot en Anne 
Frank in de jaren dertig (van de vorige eeuw) gelo- 
geerd hebben. 

Mevrouw Kathe Neumark zwaaide er de scepter. Haar 
adres was Oosterparkstraat 50. Of dat ook het adres 
v.in het kinder/vakantiehuis was kunt u misschien - als 
inwoner \\m Zandvoort - aan de hand van de bijge- 
voegde foto bevestigen. De foto komt uit het familie- 
album. Rechts staat Anne Frank. 
De familie Frank maakte regelmatig uitstapjes naar 
Zandvoort. In het familiefotoalbum bevindt zich een 
aantal straiulkiekjes. 

Ik heb ook een - helaas slechte - fotokopie van de 
voorkant van het huis waarop staat: KINDER- 
TEFIUIS d' kaim ml??? (onleesbaar). Ik hoop dat 
iemand van uw vereniging mij verder kan helpen". 
Anne Frank Stichting. 
Erika Prins. e. prinsfaannefrank.nl 

Zandvoort in de dertiger jaren 

Mevrouw Etfrink- Visser (geboren 1921 en ruim 45 jaar 

woonachtig in Zandvoort) stuurde ons onderstaande 

jeugdherinnering. 

"Mijn ouders huurden in pension "Zon en Zee" bij 

Agie en Huig Molenaar op de Hogeweg 10. Ik was 
Margot en Anne Frank 

toen 9 jaar. Agie werkte in het zonnebad van Groot 
Badhuis en Huig was aldaar badman op 't strand. In de 
badkoetsjes moesten we ons omkleden om dan gehuld 
in een badjas naar zee te gaan. [e hing die badjas aan 
het grote witte rek. In zee dobberde de oranje houten 
reddingsloep, met daarin de badman in rode baaien 
broek. De badman had een grote koperen toeter om 
z n hals, waarmee hij je terugtoeterde als je te ver in 
zee dreigde te gaan. (Toen was gehoorzaamheid nog 
heel gewoon). Terug uit zee, badjas aan en naar het 
koctsje waar je kleren hingen. 

In badpak op het strand was er met bij, want als je klit 
deed. kreeg je van de strandpolitie te paard een bekeu- 
ring". 

Met veel plezier en tevredenheid denkt zij terug aan 
deze mooie periode. 

Zandvoorts Kinderkoor 

Naar aanleiding van de publicatie over de toneelver- 
eniging ontving ik van Ruud Zwemmer (wonend in 
Kortenhoef) een e-mail over het Zandvoorts 
Kinderkoor. Dit oefende wekelijks in de 
Gereformeerde Kerk. Vanzelfsprekend had her koor 
een lijflied, dat na al die jaren nog uitstekend in zijn 
hoofd zit. De Klink, nummer 1 01, januari - maart 2006 Voor verzamelaars van Zandvoortse 

liederen hierbij de tekst; 

"Wat hoor ik daar, wat hoor ik daar. 

Wat hoor ik voor een lied. 

Wat hoor ik daar, wat hoor ik daar. 

Nou hoor je dat dan niet, 

Wat hoor ik daar. wat hoor ik daar, 

In Zandvoort aan de Zee, 

En ieder die nu zingen wilt, die 

zinge mee." 

Refrein: 

"Wij zijn de zingende Zandvoortse 

kinderen. 

De een is groot, de ander klein. 

Maar och, die lengte mag met 

hindVen, 

We zingen samen toch zo fijn". 

Gezocht: foto's brandweer- 
kazerne Kleine Krocht 

Tijdens de voorbereidingen van 
het jubileumnummer van "De 

Klink", leek het mij passend in het 
tijdsbeeld om daarin ook een paar 
foto's te plaatsen van de oude 
brandweerkazerne. Toen (in de vijf- 
tiger jaren) gelegen aan de Kleine 
Krocht, leder jongetje ging als de 
sirene 3 keer loeide als een speer 
op zijn fiets naar de brandweerka- 
zerne, want je wilde weten waar 
die fik was! Tegen de tijd dat de 
vrijwilligers zich verzameld hadden 
bij de kazerne, was je ook net aan- 
gekomen. En dan startte een race 
om de brandweerauto met loeien- 
de sirenes bij te houden. Je fietste 
je longen uitje lijf. Voor de brand- 
weer geen verkeersregels, dus voor 
jou ook niet! Naar gelang de 
afstand tot (veelal) het duinbrandje, 
zakte je terug tot in de staart van 
het peloton. Daaraan moest ik den- 
ken toen ik op zoek was naar die 
foto's. 

Helaas... de brandweer heeft tot 
zijn grote teleurstelling geen histo- 
risch beeldmateriaal meer in bezit. 
Ooit zijn zij bezig geweest met een 
jllbileumuitgave, hebben toen alles 
wat zij hadden uitgeleend en zijn het sindsdien kwijt, aldus Dick 
Ruiter van Brandweer Zandvoort 
(d.ruiter@zandvoort.nl). Een klei- 
ne ramp. toch? Vandaar deze 
oproep aan dorpsgenoten om 
beeldmateriaal van die brandweer- 
kazerne aan de Kleine Krocht. is niet duidelijk. De moeder van de- 
heer Van Keulen, heeft zich op 19 
september 1907 met zijn groot- 
moeder - weduwe van Johannes 
van Wichen - gevestigd op 
Bentveldseweg 5, de koetsiers- 
woning van Spes Bona. 
Brandweerkazerne zestiger preu 

Wie weet het? 

Spes Boihi - {Nieuw) Saxenburgh 
De heer Job van Keulen komt met 
de volgende vraag, waarbij eerst 
een beknopte inleiding: hij wil 
graag meer weten over de levens- 
geschiedenis van zijn moeder, 
Charlotte van Wichen en is ook op 
zoek naar informatie over de adres- 
sen Bentveldseweg 3 en 5 
(Bentveld). Daar heeft in 1903 
Johannes Bernardus Lonian, 
bankier te Haarlem, een stuk grond 
van 3,75 ha "aan den Elektrischen 
Tramweg" gekocht van Vrouwe 
H.J.E. van Lennep. Hij bouwde er 
een landhuis (huisnummer 3) en 
meteen of iets later ook een koet- 
sierswoning (huisnummer 5). Het 
landhuis noemde hij Spes Bona. 
Hij ging er in mei 1904 wonen. 
vertrok in 1906 naar Zuid-Afrika, 
alwaar hij in 1908 overleed. Wat er 
intussen met Spes Bona gebeurde Op 1 oktober 1908 zijn huis en 
koetsierswoning verkocht aan de 
bankier De Marez-Oyens. 1 lij gat" 
het huis een andere naam: 
"Saxenburgh" en verkocht het een 
jaar later aan de vrouw van de 
commissaris van de Koningin 
(Gijsbregt van Tienhoven), die het 
huis de naam "Nieuw Saxenburgh" 
gaf. Uiteindelijk werd het in 1930 
eigendom van de Woodbrookers en 
werd het een conferentieoord. 
De heer Van Keulen fjoh2(t< pl.i- 
net.nl of 071-5134801) wil graag 
weten wie of wat er was in Spes 
Bona, Saxenburgh of Nieuw 
Saxenburgh in de periode 
september 1906 tot juli 1910. 
Andere informatie is natuurlijk 
ook welkom. 10 De Küuk. nummer f01, januari - maart 2006 
GROETEN UH ZANDVOORT Strand- en Zeegezicht Ml LI lil ', ansicht werd verzonden in augustus 1923, MULURU 

Het regelmatig terugkijken in oude 
jaargangen van "De Klink" maakt 
dat de liefde voor het historisch 
verleden behouden blijft. 
In het oktobernummer van 1984 
staat een verbaal over café-restau- 
rant MULURU. gesitueerd onder 
een aantal appartementen aan het 
duin, aan de noordzijde van de 
Strandweg, onder de watertoren. 
Het complex is gebouwd in l ( >24 
door de Zandvoortsc aannemer 
R J. Berkhout Sr, in opdracht van 
Baron Editard van der Heydt en 
onder directie van de Duitse 
architect Bernart Hoetger. 

Het artikel was geplaatst op verzoek 
van de heer Wolfgang Saai uit 
Bonn, die onderzoek deed naar de 
naam Baron Van der Heydt. omdat 
er in Wuppertal een Van der Heydt 
Museum is gevestigd. Tevens is 
bekend dat de baron in Zandvoort 
meelden.' bouwwerken heeft opgericht. 

Tussen [920 en 1940 verbleef deze 

welgestelde bankier veel in Holland en richtte eerst in 
Amsterdam en later in Zandvoort 
een eigen nuisenm in. Het aan de 
strandboulevard gesitueerde privé- 
museum "MULURU", bijgenaamd 
het "negerparadijs", huisvestte 
zowel moderne westerse als bui- 
ten-Europese kunst. 

De bedoeling van de opdrachtge- 
ver was om ouder in de open 
ruimte een permanente expositie 
van kunstschatten te vestigen, die 
men naar believen kon kopen. 
Aangezien door de economische 
omstandigheden de investeringen 
niet rendabel bleken te zijn, is men 
in eerste instantie begonnen temid- 
den van de stukken van het muse- 
um een lunchroom te exploiteren. 
Toen ook dit niet de extra klandi- 
zie bracht die men verwachtte, is 
men gestopt met het museum. 

Zo ontstond een grote ruimte, 
met een hoog gelegen terras, dat 
uitzicht bood op strand en zee: 
uitermate geschikt om daarin een café-restaurant te beginnen. 
Een generatie Zandvoorters heeft 
het gekend als "MULURU" en de 
vraag werd gesteld wat de beteke- 
nis is van deze letters. 

Ik wil een poging wagen: volgens 
mij is de naam samengesteld uit de 
afkorting van de volgende drie 
woorden: (en daarbij gebruik ik 
een Duits woordenboek). 
Mulde (MU) = duinpan. Het terras 
en café-restaurant zijn in een duin 
gesitueerd. 

tuft (tU) = lucht. Frisse lucht is 
er genoeg om in te ademen en in 
die tijd erg gezond. 
Ruhe (RU) = rust. Op die hoogte 
gaat alle geroezemoes van het 
strandlawaai aan je voorbij. 
Voor de afkorting MU, kan ook 
het woord Muilen gebruikt zijn = 
stof of niulzand, 

Het zou aardig zijn als hiermee een 
discussie op gang komt over goede 
of foute benamingen van onder- 
werpen of foto-onderschriften. 
Jkn.azn. Dt Klink, nummer 101, januari - maart 2006 11 Serrearchitectuur 

bijzondere raamvormen in Zandvoort 

als badplaats 

door ir, Chris l Vagenaar Tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel be- 
bouwing door de Duitsers afgebroken, waar- 
onder vele hotels, pensions en woonhuizen, die 
karakteristiek waren voor Zandvoort. Aan 
tnet name de Hogeweg, Haarlemmerstraat en 
Kostverlorenstraat staan echter nog woonhui- 
zen, die behouden zijn gebleven. Het meest 
kenmerkende van deze huizen is de serrearchi- 
tectim r/bijzondere raamvormen met vaak een 
balkon op de eerste verdieping en soms een 
ingebouwd balkon, een zg.loggia. 

Aanvankelijk - ca 1850 - was er in Zandvoort 
als badplaats sprake van open serres. Men wilde 
van de buitenlucht kunnen genieten. Het waren 
dan ook stadsmensen uit Amsterdam, die in 
Zandvoort gingen wonen dan wel naar 
Zandvoort met vakantie gingen. Later trok men 
soms de serre bij de voorkamer door deze dicht 
te bouwen om zodoende meer woonruimte te 
verkrijgen. 

Hieronder volgt een (kleine) selectie van de 
serrearchitectuur met foto's en een korte 
toelichting. Met uitzondering van de hieronder 
genoemde nummers 2 en 6 betreft het gemeen- 
telijke monumenten. 
1. Haarlemmerstraat 37 

Een enkele serre zonder balkon met prachti- 
ge gebogen vormen in Jugendstil met aan de 
zijkant bovenlichten van geel glas voor (zon- 
nige) verspreiding van het zonlicht. Zie ook 
de gootlijst op fraai geprofileerde consoles en 
het pannendak bekroond met een pirou. 
12 
2. Haarlemmerstraat 33 en 35 

Dubbele open serres zonder balkon met fraaie ronde houten 
profilering en dubbele entree. 1 bouwlaag met een kap. 
3. Haarlemmerstraat 39 

Dubbele open serres met accentuering van de entreepart ij. 
1 bouwlaag met een pannenkap. r 


«j5W """" 3~» 


^^^ 
Y4ral 


1 ---^•^"■' 4. Haarlemmerstraat 15 

Grote open serre met entree in het midden. 1 bouwlaag niet 
mansarde kap (is geknikt dakvlak naar Frans model van bouw- 
meester Jules Hardoin Mansard). 

De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 

6. Haarlemmerstraat 21 

Dubbele serre met centrale ingang, waarvan het linker deel is 

dichtgebouwd, en een kroonlijst niet in het midden een timpaan. 5, Haarlemmerstraat 17 en 19 

Dubbele serres met balkon op de eerste verdieping 
en beglaasde zijpanelen, met een geaccentueerde 

middenpartij en een pannendak met pironnen. 
Y 
7. Haarlemmerstraat 23 
Dubbele dichtgebouwde serre met op de 
eerste verdieping een open balkon, geflan- 
keerd door 2 hoektorens. Bakstenen gevels 
voorzien van horizontale banden van natuur- 
steen en accentuering van voordeuren kozijn 
Op de eerste verdieping met 2 aanzetstukken 
en gefacetteerdc sluitsteen. Onderkant goot 
van toren is voorzien van gedecoreerd fries 
met natuursteen (rijke architectuur). 
8, Kostverlorenstraat 5 

Tenslotte een bijzondere uitgebouwde serre op de 
Kostverlorenstraat niet een gedeeltelijk origineel raam 
aan zijkant en bovenkant niet aan de randen gele 
glasstroken voor bijzondere liehttoetreding.Opvallend 
is ook het terugliggende balkon (loggia) op de eerste 
verdieping. I h Klink, nummer 101, januari - maart 2006 13 m % 
TOPSLAGER VREEBURG Haltestraat 54, Zandvoort 

Tel: 023-57 12451 
Garantie voor Topkwaliteit 3 etage 's fietsplezier 
WIELERSPORT Haltestraat 31 • 2042 LK Zandvoort 

Tel: 023 - 571 44 99 ■ Fax: 023 - 571 63 85 

www.versteegewielersport.nl. Luxe Brood- en 
Banketbakkerij Paap 
^enobel Antiek Wij kopen ook um antiek, oude speelgoed en inboedels in Raadhuisplein 2, Tel: 023-57 12865 
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957 ■ diverse tafeis in grenen of eiken 


• klokken 


■ verlichting o.a. Tiffany 


• nachtkastjes 


■ kasten 


* kapstokken 


■ stoelen 


• schilderijen 


• spiegels 


• veel klein antiek Gasthuisplein 6 Zandvoort, lel ; 023-5731787 

Open van 12.30 - 17.30 uur ook op zondag. 

dinsdag gesloten FOTO MENNO GORTER Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal • 1 uur service Analoog & Digitaal 

• Afdrukken vanaf negatief, dia, 
foto of digitaal tot 30x45 cm 

• Pasfoto's • Portretfotografie 

• Batterijen • Fotoalbums 

• Lijsten op maat Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600 

www.fotomennogorter.nl 
Albfas Grafische Produkten 

Kochstraat 4 A , 2041 CE Zandvoort 
Tel &. Fax 023 - 57 125 05 

Verkoop van: 

Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 

Passé Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier Etadvo ■:" De Zandvoortse 

Bomschuit 

Bouwclub. We zijn weer een jaar verder en de 
Bomschuit Bouwclub maakt liet prima. 
Wij hebben er veel nieuwe actieve leden 
bij gekregen; er is zelfs een wachtlijst. Toch willen wij onder uw aandacht 
brengen dat er in opdracht een bomschuit 
kan worden gemaakt, of dat wij de 
onafgemaakte bouwdoos voor u willen afinaken, 

Woont u in een monumentaal huis? Indien er foto- 
materiaal is, kunnen wij dat - op schaal - voor u 
nabouwen in de oorspronkelijke staat. Ook kunnen 
kleine voorwerpen worden gerestaureerd. Vtasebereboot 
Dinsdagmiddag en -avond wordt er gewerkt in het 

clubgebouw aan de Tolweg LOa, Kom gerust langs om 

het een en ander te bekijken en te bespreken. 

De koffie staat klaar. 

Op zaterdag 18 maait 2006 houden wij weer onze 

open dag in het clubgebouw aan de Tolweg 10a. 

U bent van harte welkom van 14.00 tot 17. DO uur. Voor € 12,50 per jaar kunnen wij u ook inschrijven als donateur van deze unieke Zandvoortse club. Het bestuur. De Wurf 
treedt weer 
op 

Reserveer alvast in uw agenda! 

Toneeluitvoeringen 

De folklorevereniging De Wurf is 
weer druk aan het repeteren voor 
haar jaarlijkse toneeluitvoeringen. 
Deze staan gepland op: 
zaterdag 18 en 25 maart 2006 
in gebouw "De Krocht" en op 
zondag 26 maart in 
Het Huis in de Duinen. 
Het toneelstuk dat wij voor u gaan 
spelen is genaamd "Kinderen der 
Zee" en geschreven door de heer 
|,A. Steen. Het wordt geregisseerd 
door Rob van Toomburg. 
De uitvoering gaat over een kunst- 
schilder die ooit in Zandvoort ver- 
toefde. 
Jobje (/e badvrouw in waadkostuum. 
Kaart werd verzonden in juli 1907. 

Waadkostuum 

De Wurf is bijzonder blij met een 
bijdrage van de Rotary Club 
Zandvoort voor het vervaardigen 
van een waadkostuum van de Badvrouw. Met deze bijdrage gaat 
een lang gekoesterde wens tot uit- 
breiding van onze kledingschouw 
in vervulling. 

Wie wil de accordeon 
bespelen? 

Wij zijn nog steeds op zoek naar 
iemand, die bij ons de accordeon 
gaat bespelen. Lijkt het u wat? 
Aarzel niet en probeer het eens! 
Verder zijn wc op zoek naar men- 
sen die of toneel willen spelen, 
mee willen doen aan een kleding- 
schouw of wellicht mee willen 
dansen (boewei dit momenteel op 
een laag pitje staat). Laat u niet 
afschrikken omdat u denkt dat u 
het niet kunt. Alles valt te leren en 
je beleeft er een hoop plezier aan! 
Meldt u aan bij het secretariaat van 
I )e Wurfl 

Freek I 'eldunsch 

voorzitter De Wurf De Klink, nummer Kil, januari - maart Jtliio 15 •II f 

ii r 
lil! 
"/><• Vijpcrltui", winter 1986. Foto Arie Koper.. Leonard iohannes Eymer (1843-1895) in Zandvoort 

hi het Rijksarchief hi Haarlem bevindt zich een brief van Leonard Johmnes Eymer, 

die Zandvoort in de jaren 1887-1888 heeft bezocht. Deze badgast laai zich op 
nogal schertsende tooit uit over Zandvoort en heeft in de kantlijn allerlei 
tekeningetjes van Zandwortse taferelen gemaakt: spelende kinderen op liet strand, 
een bomsckuit op zee. een man zittend in een strandstoel, een wandelend echtpaar 
enzovoorts. 'la ttrfvrcri, i II'' 

{IV. 

■•-. / 4 .'. ^SZ*t 


- 

Brief van L.J. Eymer, gedateerd Amsterdam, 7 augustus 1888 Alvorens in te gaan op de vraag wie deze man was en wat hij meer dan 
een eeuw geleden in Zandvoort deed, volgt nu eerst de briefin haar 
geheel. Het Nederlands van toen is misschien even wennen; daarom wordt 
een aantal zaken verderop nader besproken. Maar met enige moeite zult a 
liet meeste ongetwijfeld kunnen begrijpen. 
Portret van L.J. Eymer (1843- 1895) 18 De Klink, nummer 101 Januari ■ maart 2iH)(> Amsterdam, 7 augustus 1888 
Geachte Mevrouw, 

Door de treurige weersgesteldheid op dit oogenblik iit een stemming gemakt die bezonder daarmede harmonieert, werd ik 
op de aangenaamste wijze verrast door uw vriendelijke briefkaart. Hartelijk zeg ik u daan-oor mijn dunk met vriende- 
lijk verzoek dien ook te willen betuigen aan Freule van Sasse van Ijsselt en Mijnheer uw Echtgenoot. Bedenk ik dat het 
genot van uw verblijf te Chaudfontaine grooteudeels eveneens van liet weder [= weer] afhankelijk is en hoewel gedwon- 
gen huisarrest u tot dus Vtfte reeds opgelegd moet zijn dan moei ik u en uwe ivisgeitooten eau harte beklagen. 

D( eenige koewei schrale troost, dien ik u gevet) kan is, tenminste deze, jdatj u in Zandvoort tot dusverre dit jaar niet 
veel verzuimd 1= gemist f hebt. Door drukke werkzaamheden dit jaar verhinderd langer als 2 dagen achtereen van hier 
te gaan, had ik mij voorgenomen voor eenigen tijd in Zandvoort mijn domicilimn te vestigen en vandaar dagelijks naar 
Amsterdam heen en neder te gaan. Noch geheel onder den indruk' van den aangenomen tijd aldaar in het vorig jaar door- 

gebragt vond ik echter bij mijn eerste bezoek alles daar zoo weinig opgewekt, dat ik direct weder naar Amsterdam terug 

gekeerd hen en thans alleen ah dagjesmensen nu en dan daar verschijn. 

De lucht schijnt chronisch te blijven, zooals ik getracht heb u hiernevens te schetsen: prachtig mooi soms maar alles behal- 
ve opwekkend. Aan het strand weinig ofgeen leven, geen jong volkje kuilen gravende, geen glundere dagjesmenschen, ver- 
genoegde echtparen, sluimerende diakenen o/imponerende Israëli ten. Waar mensehen zich noch in badstoeleu wagen krui- 
pen zij. als het vee in de weide bij naderend onweder, op een prop te zanten. 

De Zandvoortsche MetereologenAlïtn, Kees, Cerritje,japie enz., gewoonlijk optimistisch en alleen slecht weder voorspel- 
lende wanneer zij ongewone verschijnselen op het strand waarnemen, bijv. een aanspreker die voor één dag regen, en een 
bogchel, die voor 8 dagen regen geldt, zeggen nu niets meer en verstillen hun costuutes 1= gewoonten j. In de Kurzaal 
geen concerten dit jaar. De Passage weinig bezocht ett alleen nu en dan opgevrolijkt door een soort orkest van de 10de 
orde. wier programma voor 2/3 uit het Maliebaanlied bestaat. 

Niets als winterjassen, regeinnautels, stornthoeden . paleisdoekjes [= soort halsdoekjes die in Amsterdam in de mode warm] 
(uitsluitend Amsterdamsche toiletartikelen) enz., waarachter zoover zigtbaar doteerende physionomiën /= met zich bekla- 
gende gelaatsuitdrukkingen j. Bij Driebuizen vond ik alles stil. Van de vorige bezoekers vond ik alleen terug het tnusica- 
le dwergje dat u zich wettigt herinneren zult. Het stumpert/e is echter spoedig zwaar verkouden geworden, naar 
Amsterdam teruggegaan en noch niet teruggekeerd, Tot mijn genoegen moet ik bekennen Driebuizen 's hotel in de laatste 
dagen echter merkbaar opgevrolijkt is en door meerdere en meer sympathieke gasten bezocht is geworden. Zoo onder ande- 
ren is, voor eenige dagen de familie Testas uit Utrecht, naar ik meen n wel bekend aangekomen. Wordt tenslotte het weer 
noch wat beter, dan kan het bij Driebuizen zelfs noch aardig Worden, zoodat ik, mogt u er soms noch over denken, u een 
verblij] aldaar altijd noch aanraden kan. 

En uu. Mevrouw zal ik, in de hoop u met mijne sombere beschouwing over Zandvoort niet te veel ontstemt te hebben, 
besluiten met u en uwe reisgenooteu, verder een genoegelijk verblijf in Chaudfontaine toe te wenscheu. Sa u vriendelijk 
verzocht ie hebben mijne groeten te willen doen aan Freule v Sasse van IJsselt en Mijnheer uw echtgenoot, verblijf ik met 
de meeste achting 

Ucllidgch i'w dienaar 

L.J. Eymer Toelichting bij de brief 

Op feu druilerige dag in augustus 
schrijft Eymer in zijn woonplaats 
Amsterdam deze brief. Hij heeft 
die dag een briefkaart van een ken- 
nis ontvangen uit het Belgische 
( Ihaudfontaine dat net als liet 
plaatsje Spa bekend staat om haar 
bronwater en kuuroorden. In Chaudfontaine is het op dat 
moment ook geen mooi weer en 
hij betreurt dat. 

Eyrner, die waarschijnlijk net terug 
is van zijn verblijf in Zandvoort, 
schrijft dat de ontvangster van de 
brief dat jaar in Zandvoort wat 
vertier betreft niet veel heeft 
gemist. Over de voorgaande zomer van 1887 was hij zo enthousiast 
geweest, dat hij het plan had opge- 
vat om zich in Zandvoort te vesti- 
gen. Maar het slechte zomerweer 
gooide roet in het eten en de ver- 
huizing ging niet door. Als dagjes- 
mens reist hij die zomer van 1 888 
tussen Zandvoort en Amsterdam 
heen en weer om zo toch even te De Klink, nummer 101. januari - maan 2006 19 


S..s-,, 

A . ... 


. /y -,— •■ — ^ -Utrfi-d - .- . .. .. 

£*****#*£** — -»-* * -- 

^?«£-j - - ^. -,-,. -- - **. 
SU 'ji-4*i.~ >. .. /-.. JS- . . ■ 


Brief mn LJ. Eymer met pentekemngetjes van badgasten kunnen genieten van de schone en 
'geneeskrachtige' zeelucht. Het is 
bekend dat Eymer aan het eind van 
zijn leven - hij overleed op 8 
augustus 1 895 in Brommen — een 
slechte gezondheid had. Hij was in 
die tijd één van de vele dagjesmen- 
sen (met een zwak gestel) die 
Zandvoon vanwege de frisse, zoute 
zeelucht kozen voor een dagje uit. 
Tijdens zijn verblijf in Zandvoort 
logeerde hij in Hotel Driehuizen, 
waar men naast een 'bed & break- 
fast' in die tijd ook koud-en warm 
(zee) waterbaden aanbood. Hier. aan 
de kop van de Kerkstraat en met 
zicht op de Strandweg, had Eymers 
een prachtige plek gevonden om 
heerlijk uit te rusten en het strand- 
leven op papier vast te leggen, li- spelende kinderen en dagjesmensen 
am het strand die hij in de kantlijn 
van zijn brief tekende, zijn echter 
die natte zomer niet op het strand 
te vinden. 

I II] schrijft in zijn brief dat de 
Zaudvoortse meteorologen zoals 
altijd optimistisch zijn en alleen 
slecht weer voorspellen wanneer zij 
ongewone verschijnselen op het 
strand waarnemen, bijvoorbeeld een 
aanspreker die voor één dag regen. 
en een bochel, die voor acht dagen 
regen geldt. De 'aanspreker' is degene 
die iemands dood langs de huizen 
verkondigt, en verder met de organi- 
satie van de begrafenis belast is. Een 
onheüsbrenger dus, oftewel een lijk- 
bidder. Met de "bogchel die voor 
acht dagen regen geldt", doelt Eymer op een oud-HoIlands gezegde, dat 
wanneer iemand met een bochel je 
pad kruist je acht dagen slecht weer 
krijgt. 

Het Maliebaanlied 

In de Kurzaal werden volgens 
Eymer in 1888 geen concerten 
gegeven en de Passage werd zo nu 
en dan opgevrolijkt door een 
orkest van de lilde orde, waarmee 
Eymer doelt op een orkest van de 
laagste rang. ! lei programma 
bestond voor tweederde uit het 
Maliebaanlied. Dit vrolijke lied, 
getiteld Naar de Parade in ie 
Maliebaan, en geschreven door 
Chrédenne van Esse (1855—1921) 
uit Brussel, was in de jaren 18H5- 
S6 met alleen een groot succes in 
Nederland maar ook in Parijs. 
Tijdens zijn verblijf in Zandvoort 
treft Eymer in het Hotel 
Driehuizen alleen "het musicale 
dwergje aan'. Hij doelt hier op de 
Amsterdamse lilliputter, die in die 
tijd op het strand muziek maakte 
en bij het publiek veel bekijks trok 
(niet te verwarren met de 
Zandvoortse dwerg Simon Jane 
Paap (1789-1828)). Daarnaast refe- 
reert hij in zijn brief aan een ont- 
moeting niet de familie Testas uit 
Utrecht. Dit is hoogstwaarschijnlijk 
die van de schilder Willem I )e 
Famars Testas (1834-1896), die ook 


De Kerkstraat gezien vanaf Hotel 
Driehuizen, drea 1888 20 De Klink, nummer Wl, januari - maart 2006 
R-Jk^ 

De Strandweg gezien vantij het strand, met Hotel Driehuizen in de achtergrond, 
rfrea fm 


met zijn familie een jaar eerder - 
in de zomer van 1887 - in Hotel 
Driebuizen verbleef, gezien zijn 
aquarel gedateerd 1887 (zie: De 
Klink, 25e jr. (2005) m. 99), 

Eymer als ingenieur 

Ondanks zijn zichtbare tekentalent, 
had Eymer niet het beroep van 
kunstschilder gekozen, zoals zijn 
\ .ider A.J. Eymer (1 81 )3- i 863). 
Eymer. geboren in 1 843 in 
I [aarlem, had naast teken- en scbil- 
dertalent ook grote aanleg voor de 
exacte wetenschappen. Hoewel hij 
kunstonderricht kreeg van zijn 
vader, werd er geen heil gezien in 
een kunstenaarscarrière en werd hij 
meer geschikt geacht voor een 
Lngenieursloopbaan. Zijn studie 
volbracht hij in het Duitse 
Karlsruhe en Hannover. Zijn intre- 
de in de ingenieurswereld deed hij 
bij de bouw van de bruggen over 
de Moerdijk en over de Oude 
Maas bij Dordrecht. Als ingenieur 
werd hij pas echt bekend door zijn 
ontwerp en de uitvoering van de 
ijzeren overkapping van het 
Centraal Station in Amsterdam 
(1877). 

Eymer als kunstenaar 

Gedurende zijn loopbaan als inge- 
nieur bleef hij wel tekenen en 
schilderen. Er zijn echter maar zeer 
weinig werken van hem bekend. Naast de tekeningetjes in de brief, 
bevindt zich in het Rijksarchief 
nog een aantal losse tekeningen 
van zijn hand. Hij tekende onder 
meer het strand met de badkoetsen 
en dagjesmensen, de kunstschilder 
(mogelijk De Famars Testas) zittend 
achter zijn ezel op het strand en de 
Kerkstraat gezien vanaf Hotel 
Driehuizen. De laatstgenoemde 
tekening vertoont bijna hetzelfde 
beeld .ils de al eerder in De Klink 
besproken aquarel van De Famars 
Testas. 

Op dit tekeningetje van de oudste 
en belangrijkste straat van 
Zandvoort is iets van de economi- 
sche ontwikkeling in de periode 
I SS! )- 1 91 II i te zien. Verscheidene woonhuizen worden winkelhutzen 
en sommige daarvan krijgen er 
zelfs een verdieping bij, zoals het 
pand op nummer 20, dat op de 
tekening in de steigers staat. Dit 
pand staat tussen het hoge pand 
(erachter) op nummer 22 en het 
huis op nummer 1 8, waar destijds 
respectievelijk bakker Koning en 
de firma Gerber waren gevestigd, 
biet hoge pand aan de linkerkant is 
het raadhuis uit 1873. Aardig om te 
vernielden is, dat de in een bocht 
lopende trottoirrand evenwijdig 
loopt met de eveneens niet rechte 
gevelwand. Deze kromming zit nog 
steeds in de noordelijke gevelwand 
van de Kerkstraat. Vroeger bouwde 
men namelijk niet langs een voor- 
gevelrooilijn, want die bestond nog 
niet. 

Ondanks het feit dat de Kerkstraat 
zich vanaf 188(1 begon te ontwik- 
kelen als winkelstraat, tekende 
Eymer het in 188S als een rustig 
straatje. Geen mensen, geen vertier, 
een beetje saai, zouden we nu zeg- 
gen, maar niet minder mooi dan de 
opgeknapte Kerkstraat in haar hui- 
dige vorm. 

Drs. Anne Marion Cense 

Met dank aan Am Cense, Ger Cense, 
dhr. G.H. Kiefer en drs. G. va» 
HerWijnen 
De kunstschilder achter zijn ezel aan het werk op het strand, circa 1888 De Klink, ttttmtitcr 1 01, januari - maart 2006 21 Van der Valk Swart 
Adres : Kostverlorenstraat 121 
Postadres : Postbus 286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl 

Telefoon : (023)57168 41 
Telefax : (023) 571 20 88 
bruna Bruna Balkenende Grote Krocht 18 
2042 LW Zandvoort 
Tel: 023 5716033 
Fax: 023 5716540 
brunabalk@planet.nl 
Winkelcentrum 

Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 

Een gezellig centrum voor: 
Speelgoed 
Kadootjes 
Meubels 
Herenkleding 
Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 
Kinderschoenen 
Sport 
Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 

Genootschap "Oud Zandvoort" 

en 

de Openbare Bibliotheek 

presenteren: Foto's met onbekende personen en straatbeelden 
uit het archief van het Genootschap. 

Weet u wie en waar het is? 

Dinsdag 14 maart 2006 om 14.30 uur 
tonen wij een aantal van deze foto's 
in de bibliotheek aan de Prinsesseweg. 

De toegang is gratis. 
Verzending 

Straatnamenboek 

Zandvoort 

Ook voor Zandvoorters buiten het dorp en "in den vreemde" is het 
straatnamenhoek binnen bereik. Leden van het Genootschap en anderen 
kunnen in het bezit komen van dit boek na overmaking van € 23. 85 
(boek € 19,95 plus € 3,90 verzendkosten) op bankrekeningnummer 
33.65.38.227 t.n.v. Bruna/Balkenendc (o.v.v. Straatnamenboek), 
Grote Krocht IS te Zandvoort. Het boek wordt u, goed verpakt, per 
omgaande toegezonden. 

Het bestuur G.O.Z. ■mmm ZANDVOORT 
f ' 1" '"" I tzzsk BE ~ ?-t " B 
. 


1 V" 


v 

Verjaardagskalender Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan heeft het Genootschap Oud Zandvoort een verjaardagskalender 
uitgegeven, met 13 afbeeldingen in kleur van Zandvoortse gebouwen tussen 1881 en 1938. Het formaat van de 
kalender is 21 x 30 cm De winkelwaarde is € 6,95. Het is een attentie van het G.O.Z. aan haar leden. Binnen de 
gemeente Zandvoort hebben bestuursleden ruim 1200 kalenders aan huis bezorgd. Deze kalender is natuurlijk 
ook voor leden buiten Zandvoort beschikbaar, maar in verband met de hoge portokosten voor verzending buiten 
Zandvoort, dienen wij hiervoor een bijdrage te vragen. Na overmaking van € 1,95 op bankrekening 56.57.38.305 
ot postbanknummer 4.206.723 t.n.v. Genootschap Oud Zandvoort wordt de kalender u toegezonden. 

Ha bestuur G.O.Z, 

De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 23 


-A/a.s*rali.scJie .sfcreiri 24 De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 "De 

Vliegende 

Schotel" 

De goede oude tijd, deel 2 

Wotdt vervolgd in volgend nummer, 
staat er onderaan het artikel over 
de jeugdvereniging "De Vliegende 
Schotel" in de fraaie jubileumuit- 
give en daar moetje je natuurlijk 
aan houden. In de speciale uitgave 
staat een overzicht van het ontstaan 
van de vereniging, echter in het 
artikel is de toneelgroep, onder de 
bezielende leiding van regisseur 
Rob van Toornburg onderbelicht. 
Daar wil ik nu iets meer aandacht 
aanschenken. Toneelgroep "De Vliegende 
Schotel" 

Rob van Toornburg heeft destijds 
zijn 3-jarige regisseursopleiding 
met subsidie van de NATU gerea- 
liseerd. De initiatiefnemers van dit 
project waren onder anderen de 
ouders van Rutger Hauer: Arend 
en Teunke Hauer. Na 5H jaar werpt 
deze investering nog steeds zijn 
vruchten af, want Rob van 
Toornburg is tot op heden regis- 
seur van de folkloristische vereni- 
ging "de Wtirf " en sinds vijf jaar 
tevens van het Zandvoortse 
Sinterklaastoneel. In de vele recen- 
sies die er te vinden zijn op de 
Cd-rom's (1211 jaar Zandvoortse 
kranten) van de zeven toneeluit- 
voeringen staat onder andere: deze jonge toneelgroep, die stellig nog veel 
van zich zal doen spreken, kan met 
voldoening terugzien op een geslaagde 
avond. Een woord van lof mor de regis- 
seur Rob vau Toornburg en voor de 
decorbouwers die na wekenlang zwoe- 
gen een waarjuweeltje op het toneel 
hebben gezet, De avond werd besloten 
door een gezellig bal, op muziek, die 
door de heerj. Gebe van "Discotarid" 
in een rijk gevarieerde keuze met pla- 
ten werd opgediend. 

Het zou een uitdaging zijn om 
met dezelfde personen (de meeste 
oud-spelers wonen nog in 
Zandvoort) nog één keer een 
toneeluitvoering te geven onder 
leiding van Rob van Toornburg. 
Zou het nog lukken na 50 jaar? Hen foto van één van de eerste toneeluitvoeringen "jij weet... jij weet. ..wat ik niet weet". Een blijspel in drie bedrijven, iit 
Zonterlust op 1 1 mei 1957. Regie: Roh van Toorubuiv en souffleur: Paul van Toornburg. Spelers: eerste rij van links naar 
rechts Wtbna de Boer, Erna de Riugli de l 'Hes, Jaap Brugman, Hil Kroon, Ad FurA. Achterste rij: Fred Engl, Henny Jansen, 
Roh van Toornburg, joliann Bertou. 
De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 25 
A E)e toneeluitvoering "Eigen haard is wel wat herrie waad". Een blijspel in i>ier bedrijven, in Zomertust op 25 januari 1958. 
Men was verplicht om vier bedrijven huig te spelen op een toneel zonder attributen, omdat hei een ongemeubileerde woon- 
kamer in een landhuisje voorstelde. Volgens de recensie was het "een aantrekkelijk toneelspel dat zonder hapering met veel 
vaart werd gespeeld". Spelers: eerste rij van links naar rechts Ineke Koper, Jaap Brugman, Rol) van Tbomburg (regie). 
Daarachter: 1 1 'il Beek, Rikt Molenaar (sonfflense). Achterste rij: Martin Hartman, Corry Jothems. (ieorge Brugman, Bert 
Hartman (technische begeleiding en decorbouw). Erna de Ringh de Wies, Paul van Toornlntrg. 
2 f. De Klink, nummer 101, fatwan ■ maart 2006 Thema-avonden 
Er werden heel veel avonden geor- 
ganiseerd met onder andere een 
iand als thema. Op de foto van de 
Franse avond in 1957 zijn zelfs de 
dominees verkleed. Ze hebben hun 
colbertje binnenstebuiten aange- 
trokken en een pruik en bril opge- 
zet. Of er echte wijn in de glazen 
zit is onbekend, want destijds werd 
er geen alcohol geschonken. 
Tijdens deze avond werd de nieu- 
we consistoriekamer omgetoverd 
tot een Frans pleintje en iedereen 
moest als Fransman verkleed 
komen. Op die avond werden er 
sketches opgevoerd en werd er 
gezongen, gitaar gespeeld en Reacties 

I )irect na het verschijnen van liet 
jubileumnummer kreeg ik via de 
e-mail al een reactie vanjoa 
Hartman en Trudie van 
Toornburg, destijds actieve scho- 
telaars die ook een bestuursfunctie 
hebben vervuld. Ze gaven afzon- 
derlijk een kleine aanvulling op 
namen die niet correct zijn bij de 
foto Theylingerbos-weekend. Op 
de eerste rij moet Tineke Brink 
veranderd worden in Tineke Beek 
en naast Liesbeth Keur moet de 
naam Greet Schaap ingevuld wor- 
den. Dan zijn de twee onbekenden 
vooraan op het bed getraceerd : 
Wilma Schaap en Yvonne den 
Oude. Op de achterste rij nog 
enige aanvulling: ineke van Caspel, 
jiu Schaap. joke Brink, (Froukje de 
Ru en El ly Wouters). Tevens vertel- 
de Trudie, dat de bestelauto op 
1 hn links naar rechts dominee Oldeman en dominee de Ru, Izlly Wouters en Ad 

Fiirt h. bladzijde 47 een "Goliath" was en 
toebehoorde aan Paul van 
Toornburg. 

Paul Citroen reageerde op de 
foto van de jazzgroep. Hijzelf zit 
achter de piano, op de drums 
Ruud Deutekorn en gitarist is Jan 
Molenaar, Verder vertelde hij, dat 
hij (net zoals Peter van Litsenburg) 
nog regelmatig jazz speelt. Elke 
laatste vrijdag van de maand in cate 
"Wapen van Bakenes" te Haarlem. 

Jaap van Duijn stuurde een brief 
met twee foto's en schreef dat hij 
goede herinneringen heeft aan "I )e 
Vliegende Schotel", jaap zat in een 
bandje "The Seastar" en verzorgde 
menige zaterdagavond de dansmu- 
ziek. Het bandje bestond uit 
Gerrie Beenhakker, Gerard de Wit, 
Corrie Bos en jaap van Duijn en is 
ontstaan uit het Zaudvoorts 
Tambourkorps.Van hun trommels werd er een drumstel in elkaar 
geflanst. Gerard kwam van de 
Harmonie en zo is "The Seastars" 
ontstaan. Verder schreef Jaap van 
Duijn dat de band, na een aantal 
muziekavonden bij de Schotel, 
werd benaderd door de Katholieke 
Jeugdvereniging de Pit (?) om ook 
bij hen (in het Patronaatsgebouw) 
re komen spelen. 

Ger Cense was zijn garage aan het 
opruimen om de houderden straat- 
namenboeken te kunnen plaatsen. 
Daar vond hij in een kartonnen 
koker alle namen van de toenmali- 
ge bestuursleden. Ook "De Klink" 
heeft ruimtegebrek om deze 
namen te plaatsen, maar enkele 
springen eruit: Ger Cense, Rob 
van Toornburg. Trudie van 
Tonrnhurg-I lerwijnen. Ankie 
joustra-Broknieier, Pieter Joustra, 
Jaap Brugman, Elly Furth-Wouters, 
Hans Sandbergen. Deze personen Het vijfjarig bestaan (1960) werd groots gevierd in het jeugdhuis. 

I hu beneden naar horen flinks naat rechts) 

te rij: Ger Cense. Nico Luykx, Harry Visser, 2e rij 2: Netty Kerkman, Anneke Geetts. Ankie Bmkmekr, Marijke van 

Vessem, Marien Steen, Jan Bruijn. 3e rij'.Joap Brugman en Trijnie Koper. 4e rij: onbekend, Ineke van Caspel?, 'I'rudie 

Hcrwijticu, Corry Jochems, Etly Wouters, Licn Kerkman, Janny Stoffer, Joa Schaap, .ie rij:Adri Kemp, Chris Kemp, Ruud 

Sandbergen, Rien Couvreur, Hans l'eiltoeven,Ad Furth, Henny Jansen van Galen, Kees van den Oever, onbekend. Achterste 

rij: Bert Hartman, Ad Hendriks, onbekend, Rttth Jochems, Pieter Joustra, Rob van 'Föornbiug, onbekend, Citaties Dusseau. De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 27 zijn na 50 jaar nog steeds actiefin 
verenigingen, politiek of op soci- 
aal-maatschappelijk terrein en dat 
betekent dat "De Vliegende 
Schotel" een goede basis is geweest 
voor het voortbrengen van de 
huidige Zandvoortse bestuurders. 

Nel Kerkman Naschrift: Utile Dulci 

Veel reacties zijn er binnengeko- 
men op de foto's van Utile Dulci. 
Jammer genoeg heb ik niet alles 
goed genoteerd en daarom wil ik 
vragen of degenen die mij (Nel 
Kerkman. 5712196) gebeld hebben 
dit nogmaals willen doen. Dan kan 
ik alsnog volgende keer de goede 
namen doorgeven. Mevrouw 
I 'likkers (woonde vroeger in de 
Haltestraat) vertelde me b.v., dat 
het niet de jongensjeugdafdeling 
"De Gazelle" moet zijn maar "de 
Gezellen". De naam is afgeleid van 
St. Jozef Gezellen en dat waren 
ook jongens die tot hun 14e jaar 
leerplichtig waren en daarna naar 
de ambachtsschool gingen. Het Hervormde Jeugdhuis m 1960. ► 
[ itn links ihiar rechts staan op het 

podium derrie Beenhakker (drums), 
Gerard de Wit (saxofoon), Jaap van 
Ditijn en Corrie Bos op ie elektrische 
gitaar. Hei is kenmerkend voor die 
periode, toen bakkebaarden en ivtkiti- 
ven a la Eluis Presley in de motie 
waren. 

28 
Het Patronaatsgebouw (nu gebouw "De Krocht") tijdens een carnavalsavond. A 

Het - keurig geklede - echtpaar dat aan het dansen is, is onbekend. 
De dansavonden maren erg netjes, want de kapelaan keek mee. 1 
Lx 


w ^^^~~ 

De Klink, nummer 101, januari - maan 2006 De volgende 77 nieuwe leden heten 
wij van harte welkom: Akersloot Fam.W. 
Pasteurstraat 17 


2041 VA 


Zand voort 


Baan -van Alphen Mevr. A. 


van de 


Passage 3/14 


2042 KR 


Zandvoort 


Balk-van Staveren Dhr. N. 


en Mevr. E.C, 


Kostverlorenstraat 81 


2042 PC 


Zandvoort 


Berg 1 >hr. P. 
Fahrenlieitstni.it 23 


2D4I CG 


Zandvoort 


Bol R. 
Kees van Baarenl.ian 6 


2132 KZ 


Hoofddorp 


Boiiners Fam. 
Koninginneweg 41 


2H42 NK 


Zandvoort 


Bommel Dhr. A.R van 
Keesomstraat 31 15 


2041 XL 


Zand voon 


Borst Mevr. A.C. 
Passage 3/41 


2)142 KR 


Zandvoort 


BosDhr.J.v.d 
Boterbloem 79 


1441 TV 


Purmerend 


Bonman H, 
Sijpestein 48 


1083 XJ 


Amsterdam 


Castien Dhr.T. 
Dr. J.C. Mezgerstraat t06 


2d4l HR 


Zandvoort 


Claessens A. 
Trompstraat I 1 


2(141 JC 


Zandvoort 


Demmers Fam. A.J.M. 
Koningstraat 1 1 


2042 VG 


/.andvoon 


Drommel Dlir. R. 
Nic. Beetslaan 38 


2d4l NP 


Zandvoort 


Duijn Mevr. W. van 
Sophiaweg 19 


2042 PT 


Zandvoort 


Duijnhoven-Marchand Mevr. W. van 


Cort van der Lindenstraat 2/19 


2042 CA 


Zandvoort 


Dnyn Dhr.J. van 
Hendrik Figeeweg 1 1 


2031 BJ 


Haarlem 


Ernst Dhr. J.C J. 
Kostverlorenstraat 125a 


2042 PE 


Zandvoort 


Harder Mevr. j.J. 
Hoge weg 68 


2( 142 GJ 


Zandvoort 


Heering Dhr. A. 
p/a Tjerk Hiddesstraat 153 


2041 JK 


Zandvoort 


Hermans Dhr. M. 
de Counelaan 7 


6191 KH 


Beek(L) 


Heyne-Loos Mevr. P. van 
Voltastraat 1 1 


2014 TW 


Haarlem 


HobéDhr.W. 
1394 St. Marie Ste. Marthé QC, 


J0P 1W0 


Canada 


Houten Dhr. D. van 
Koningstraat 36 rd 


201 1TD 


Haarlem 


Keesman Dhr. j.J. P. 
Koepoortsweg 1 1 6 


1624 AJ 


Hoorn 


Kleyn Mevr. M.E. 
Brederodestraat 15/29 


2042 BA 


Zandvoort 


Kolk-Willemse Mevr. A. 
ilc Favaugeplein 53/1 


2042 TS 


Zandvoort 


Koning Mevr, E. 
A.J. v.d. Moolenstraat 24 


2041 ND 


Zandvoort 


Koning Mevr. E.B. 
Hulsman straat 14 


2042 VV 


Zandvoort 


Koper Dhr. M.W. 
3e Loostervveg 5< la 


2182 CW 


Hülegom 


Koper Mevr. M.S. 
Lijsterstraat 4-26 


2042 CJ 


Zandvoort 


Koper-Gerritsen Mevr. B. 
Herm. Heijermansweg 73, kmr 145 


2042 XR 


Zandvoort 


Korte 1 )hr. P. 
Prol". Zeemanstraat 49 


2041 CN 


Zandvoort 


Krielen-van de Klauw Mevr. E.B.A. 


Haltestraat 41 


2042 LK 


Zandvoort 


y^ GREEVEN Makela 


tardij 


o.g. ^M Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxatie - (Ver)huur - Beheer - Advies 

S^ # cnnrtieve 

mflt HP ITlfifiSl "r Meer info en ons woningaanbod: ^^ 

De rnakelasr mei WffW#GREEVENMAKELAARDI j inl @ 

Max Euwestraat 19, 2042 RA Zandvoort r^W 

Tel. 023-5^39 234, Fax. 023-5739 227 VBO [O MAKELAAR De Klink, nummer 101, januari - maart 2006 29 Zit u met een probleem 
dat u zelf niet verhelpen kan? 

...,bel dan de Klussenman! 

Klus- en onderhoudsbedrijf Ton Bakker Van Lennepweg 131 

2041LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 

06-40295213 

E-mail: Bakker2021 {5zunnet.nl ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken Voor ondernemers en particulieren 
Voor de verzorging van onder andere uw: 

* financiële administratie 

* loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 

* aangiften inkomstenbelasting 

* aangiften vennootschapsbelasting 

* fiscale adviezen 

Burgemeester Engelbertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 

Telefax 023 - 5736029 

Mobiel 06 11325410 

E-mail hampaap@hetnet.nl 
£%~ /Het De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots 
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net. 

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Net. 

Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze 
technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer. 

Reparatie & Onderhoud 

Verkoop & Assemblage 

Internet 

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur 

Tel 023-5730749 / 06-41286175 Email: info@beachnet.nl Knik Dhr. R.J. 

Lieberom Dhr. M. 

Lopes de Leaolaguna-Jansen Mevr.J. 

Merte Mevr. C. 

Middelkoop Dhr. O. 

Mije Dhr. L. v.d. 

Möllcr Mevr.J.M. 

Nusse Dhr. E. 

Oever Dhr. M. van den 

Paap Dhr. J. 

Paap L. 

Paap-Tero! Mevr. M.J. 

Peters Dhr. J.H. 

Petrovic Fam. D. 

Pietetse Mevr. M.J. 

Romviel Mevr. 1. 

Kuiter Dhr. Ü. 

Saarbeig-Hengeveld Mevr. A. 

Saase-Kraayenoord Mevr. C. van 

Scheer Mevr.V. 

Scheffer Mevr. A. 

Sehilpzaiul Mevr. K. 

Schneider A.F. 

Simons A.J. 

Siuisdam Mevr. M. van 

Sol Dhr. H. 

Steentjes- Wen se I Mevr.N. 

Stichting Zorgcontact 

(Afd. de Branding dagopvang) 

Terol Dhr. E.F. 

Traa Dhr. M. 

Tomv-Kopcr Mevr. A. 

Tsang Faro. M.Y. 

Veen Dhr. J.H. van der 

Vernielen R.A.N. 

Vleeshouwers Dhr. ET.M. 

Vleeshouwers- Agema Dhr. H. 

Vörös Mevr. A.M. 

Vos Dhr. O. 

Vossen Dhr. G. 

Wentink B.M.C. 

Weven. Dhr. F. 

Wolheek Fam. A. ter 

Wonde Mevr. A. v.d. Lijsterstraat 4, f124 2042 CJ 

jan van Houthof l J 1 1 165 AJ 

LuxgeSO 2105 WE 

Const. Huygensstraat 26 2041 NM 

Keesomstraat 385 2041 XP 

Koningstraat 32 2042VJ 

Van Kempenhof 52 2I11TP 

Jean Monnetstraat 312 1963 KZ 

Kroinboomsveld 48 2041 GE 

Ravelrode 13 1717 C.C 

p/a Pasteursrraat 17 2041 VA 

Cekiusstraat 59 2041 TC 

Kuimtevaartlaan 60 1562 BE 

Dr. de Visserstraat 3 2( 142 BZ 

Celsiusstraat 24 2041 TK 

Stationsplein 17/7 2041 AA 

Leeuwerikenstraat 16/3 2042 CS 

Celsiusstraat 210 2041 TR 

Kromboomsveld 73 2041 GL 
1 1200 Kennedy Hill rd. 
Schuitengat 23 
Cort. v.d. Lindenstraat 2/26 
Wahbe Wissesstraat 68 
Vriesdonklei 26, [Res. Cambridge,Apt. C3) 
Cannenbtirg 3 
Thorbeckestraat 24 
Nagtegaalstraat 56 
Herm. Heijermansweg 73 

Boekweitstraat 37 1446 CK 

Schoolstraat 13 2042VA 

Kromboomsveld «7 2041 GM 

Parelduiker 44 268 1 VH 

Mr. Z wiersweg 1 7391 HG 

Marisstraat 58 2042 AL 

Burg. Beeckmanstraat 12 2041 PN 

van Speykstraat 2/67 2041 KL 

Willem Drayerstraat 1 5 2042 EB 

Duinweg 25 2042 HB 

Keesomstraat 319 2041 XM 

Teunisbloemlaan 9 21 16 TC 

Corn. Slegersstraat 3 2042 GP 

Dr.Jac.P.Thijsseweg9 2041 BL 

Spoorbuurtstraat 18 2i>42 KE Zandvoort 
Amsterdam 
Heemstede 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Aerdenhout 
Heemskerk 
Zandvoort 
Zoetermeer 
Zandvoort 
Zandvoort 
Krommenie 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
/.nuK'oort 
61010 Byron, ILL, USA 
2( f42 TJ Zandvoort 

21 142 CA Zandvoort 
8401 RE Gorredijk 
B-2930 Brasschaat, België 
2135 CD Hoofddorp 
2042 GM Zandvoort 
2025 VK Haarlem 
2042 XR Zandvoort 

PuniuTcnd 

Zandvoort 

Zandvoort 

Monster 

Twsllo 

Zandvoort 

Zandvoort 

Zandvoort 

Zandvoort 

Zandvoort 

Zandvoort 

Bentveld 

Zandvoort 

Zandvoort 

Zandvoort Dv Klink, nummer 101, januari - maart 2006 31 Ledenadministratie: 

Adreswijziging i\ 
aanmelden nieuwe leden: 
mevrouw E, Hoogervorst-Schuiten 
( >< isterstra.it 1 , 2042 VE Zandvoort 
023-571 81 77 

ledenadministratie!» oudzand- 
voort.nl 

Na lid geworden ce zijn van het 
GOZ, ontvangt n het eerstkomende 

(kwartaal)nLimmer van "De Klink" 

Contributie: 

Minimaal € 9,95 binnen Zandvoort 
Minimaal € 14,75 buiten Zandvoort 
(incl. verzendkosten), per jaar 

Bankrelatie: 

A13N-AMRO te Zandvoort 
rekeningnr. 56 57 38 305 
Giro-rekening. 4206723 t.n.v. 
Genootschap "Oud Zandvoort" 

Bestuur: 
Voorzitter: 

ing. Ger Cense 
Kostverlorenstraat 1 1 5 
2! 142 PL Zandvoort 
023-571 5715 
ger.cense@oudzandvoort.il] 

1 'üx'voorzitter: 

Ankie |oustra-Brokmeier 
023-571 5155 
ankie.joustra@oudzandvoort.nl 

ir. Chris Wagenaar 

023-571 3999 

chris.wagenaar@oudzandvoort.nl 

Secretaris: 
Arie Koper 

023-571 H441 
secretaris@oudzandvoort.nl 

Martin Kiefêr 

archivaris 

archivaris@oudzandvoort.nl 

Sluitingsdatum kopij eerst- 
komende nummer 'De Klink' 
15 maart 2006. 

© Copyright 2006 

Alle rechten op de inhoud van 

"1 )e Klink" berusten bij liet 

( leiiootsth.uV'Oud Zandvoort". voor 

zover deze rechten niet berusten bij 

derden door wie materiaal beschikbaar 

is gesteld aan bet Genootschap "Oud 

Zandvoort" 

Losse Verkoop "De Klink" 

13runa Balkenende, Grote Krocht GENOOTSCHAP 
"OUD ZANDVOORT" 

Opgericht tl iecember 1970 
e - m a i ! a d re s : ge n o o ts c h a p @ o u d z a a d v o ort.nl Penningmeester: 

Matthé Crabbendam 
H23-571 2514 

Leden: 

Cor Draijer 

023-527 3730 

Dr.Johannus G. Mezgerstra.u 42 

2041 HC Zandvoort 

cor. draij er@oudzandvoort.nl 

[aap Kerkman Azn 

023-571 5013 

[aap Paap 

023-571 5168 

jaap.paap@oudzandvoort.nl "1 )c Klink" ISSN 1384-7082 

Het blad "De Klink" is een kwartaal 

uitgave van het Genootschap "Oud 
Zandvoort" en wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het genootschap. 
Met het uitgeven van het blad streeft 
lu't bestuur naar een grotea- 
bekendheid van de geschiedenis van 
Zandvoort en het bevorderen var) 
de belangstelling hiervo.n. Redactie "De Klink" 

Peter Bluijs, (hoofdredacteur) 
Bredetodestraat 2H 
2042 BE Zandvoort 
023-571 82 92 (na 19.00 uur) 
peter.b!uijs@oudzandvoort.nl 

Jaap Kerkman Azn 

023-571 50 13 

jaap.kerkrnan-azn@oudzandvoort.nl 

Arie Koper 

023-57! 84 41 

arie.koper@oudzandvoort.nl 

Thys Ockersen 

023-571 80 27 
thys.ockersen@oudzandvoort.nl 

Harry Opheikens 

023-529 48 84 

harry.opheikens@otidzandvoort.nl 

Nel Sandbergen-Kerkman 
023-571 21 96 

nel.sandbergen-kerkman@oud- 
zandvoort.nl JF WKg" Folklorevereniging 

"De Wurf" 

opgericht 1 februari 1948 

secretaris: 
Mieke Hollander 
Gonst, Huygensstraat 15 
2041 NL Zandvoort 
Historische Modelbouw Vereniging 
"Bomschuit Bouwclub" 

secretaris: 

mw. C.C.M. Kemp-van der Mije, 

Tolweg 29 

2042 EJ Zandvoort 

telefoon 023-571 7201 

c.vandermije@planet.nl Zandvoorts Museum 

Swaluëstraat 1 
2040 AH Zandvoort 
telefoon 023-574 0280 

Geopend: 

woensdag t/m zondag 
13.00- 17.00 uur $ Zandvoorts Museum ,&> 32 De Klink, nummer HU, januari - maan JfH)(> Digitaal drukwerk 
Lithografie 
Digitale fotografie 
Database beheer 
Van oucf-atnSacfiteCijk werk 
tot de modernste digitale druktechnieken 

- voor al uw handels- en familiedrukwerk 

- ook betaalbaar fuilcolourdrukwerk Spaarneweg 12 • Cruquius • Tel.: 023 - 529 20 54 • Fax: 023 - 528 27 14 • E-mail: drukkerij@nederlof.nl • www.nederlof.nl Bent u op zoek naar een (andere) koopwoning? Dan is het nu tijd om 
een afspraak te maken met uw Rabobank voor een hypotheek- 
advtesgesprek. Voor een perfect advies, goede voorwaarden, innovatieve 
hypotheekproducten en een scherpe prijs. 

Bel (023) 512 05 12 voor een verhelderend adviesgesprek met een 
hypotheekspecialist van Rabobank Zuid-Kennemerland. Hef is tijd voor de Rabobank. 
Rabobank